Thursday, 21 February 2013

Peguasaan terhadap al-Turath al-Islami
Peguasaan terhadap al-Turath al-Islami

Dalam menghadapi cabaran bidang ilmu semasa, suatu perkara yang sangat penting adalah tentang pemeliharaan dan penguasaan terhadap al-Turath al-Islami. Kita sering melihat fenomena di mana ramai para ilmuwan yang mendapat pengajian daripada institusi pengajian Barat sering membawa pemikiran-pemikiran yang rosak dan bersifat melawan kefahaman muktabar ajaran Islam yang asas.

Ini kerana, mereka menguasai bidang pengetahuan terutamanya sainsn moden tanpa memahami ajaran Islam dengan baik. Lalu, nilai-nilai sekular dalam kebanyakan ilmu-ilmu moden yang disemai oleh para ilmuwan dan falsafah Barat mula memberi kesan kepada pemikiran mereka. Bertolak daripada inilah, atas nama ilmu pengetahuan, golongan ini menyebarkan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan prinsip murni ajaran Islam yang muktabar.

Antara bentuk kepincangan pemikiran yang cuba diketengahkan oleh golongan ilmuwan sekular ini adalah:

·       Sekularisme: Iaitu, pemisahan antara peranan keagamaan daripada perkara-perkara keduniaan.

·       Liberalisme: Iaitu, menjadikan akal sebagai suatu ukuran yang bebas dalam menilai sesuatu tanpa campur tangan penilaian keagamaan.

·       Penafsiran Hermeneutik: Iaitu, agenda penafsiran semula teks-teks wahyu agar ianya sesuai dengan perkembangan semasa tanpa merai penafsiran muktabar yang sudah diterima oleh para ulama’ Islam secara sepakat. Ia juga ada kaitan dengan penafsiran Kontekstual yang membataskan teks wahyu kepada sosio-historikalnya, iaitu suasana dan sejarah di mana teks tersebut diturunkan.

·       Menolak Autoriti Institusi Ulama’: Iaitu, mereka meletakkan diri mereka sebaris dengan para ulama’ termasuk para ulama’ salaf untuk melayakkan diri mereka berbicara tentang kefahaman agama dan menafsirkan semula teks-teks agama dalam rangka ingin menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan semasa, menurut sangkaan mereka.

·       Padahal, kita wajar menguasai prinsip-prinsip ajaran Islam yang muktabar sepanjang zaman lalu barulah menilai perkembangan semasa sesuai dengan neraca keislaman yang jelas. Dr. Ali Jum’ah menekankan tentang penguasaan terhadap alat-alat penting yang diperlukan untuk memahami kaedah berinteraksi dengan al-Mauruth al-Islami (karya warisan Islam) supaya seseorang ilmuwan Islam tu menguasai al-Namuzaj al-Ma’rifi al-Islami ataupun Dr. Syed Naqib al-Attas menyebutnya sebagai Islamic worldview dalam buku beliau berjudul Prolegomena to the Metaphysics of Islam.

Maka, bagaimana berinteraksi dengan al-Turath al-Islami itu sangat penting bagi membentuk Islamic Worldview (pandangan alam Islami) dalam diri para ilmuwan Islam, agar sejauhmana sekalipun mereka menguasai sains moden, mereka akan menguasainya sebagai muslim yang mana Islamic Worldview akan menjadi penapis intelek terhadap sebarang nilai anti-Islam dalam bidang ilmu-ilmu moden Barat.

Dr. Ali Jum’ah memberi definisi terhadap al-Turath al-Islami (Islamic Legacy) sebagai: produk atau karya kemanusiaan (al-Muntaj al-Basyari) yang diwarisi secara lisan mahupun secara tulisan, bagi umat Islam yang berusia lebih seratus tahun. [Al-Thariq ila Al-Turath al-Islami, m/s: 19]

Para ilmuwan Islam mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap al-Turath al-Islami ini, terutamanya dalam perkembangan bidang ilmu pada masa kini. Kita tidak boleh membiarkan al-Turath al-Islami dipinggirkan daripada arus pembangunan bidang ilmu pengetahuan sehingga ianya dianggap sebagai kelas kedua (second class) atau kurang penting berbanding ilmu sains moden. Dalam pandang alam Islami tradisional, pembahagian ilmu kepada fard al-‘ain dan fard al-kifayah adalah suatu asas yang perlu dipertahankan. Ia akan meletakkan ilmu-ilmu asas agama seperti ilmu Aqidah Islam, Fiqh Islam dan Tasawwuf Islam di tempatnya iaitu sebagai ilmu yang paling perlu dipelajari sebagai seorang muslim, sebelum ilmu-ilmu lain.

Di samping penguasaan terhadap asas-asas ajaran Islam, para ilmuwan Islam juga sewajaranya mampu berinteraksi dengan perkembangan semasa secara Islamik, iaitu memerhatikan sesuatu isu dan menilainya dengan neraca ajaran Islam yang jelas. Maka, kita bertanggungjawab juga terhadap al-Turath al-Islami dalam rangka untuk mempertahankan-nya dan memelihara kesinambungan perkembangannya, agar ianya tidak terhenti pada zaman kita semata-mata, namun ianya terus dapat diwarisi oleh para ilmuwan Islam pada masa akan datang.

Di antara tanggungjawab yang perlu dilakukan sebaiknya terhadap al-Turath al-Islami (karya Islamik) iaitu:

1)     Al-Nasyr wa al-Tahqiq (Penyebaran dan penelitian)

2)     Al-Taisir (Pemudahan)

3)     Al-Khidmah (Perkhidmatan)

4)     Al-Ihya’ (Penghidupan)

Justeru, Maktabah al-Ihya’ cuba menghimpunkan kemahiran untuk melakukan tanggungjawab ini di samping melatih dan memberi bimbingan kepada generasi baharu untuk mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran tertentu, bagi turut terlibat menyertai usaha pemeliharaan dan perkembangan al-Turath al-Islami ini.

Kita telah mengambil manfaat daripada kesungguhan para ulama’ terdahulu yang mewariskan karya-karya ilmiah yang agung sebagai rujukan umat Islam selepas mereka dan memeliharanya, maka kita sewajarnya melakukan perkara yang sama untuk generasi kemudian mendapat manfaat yang sewajarnya daripada karya-karya warisan para ulama’ Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Inilah antara tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sekadar kemampuan kita bersama.

No comments:

Post a Comment