Thursday, 21 February 2013

Konsep Bait al-Hikmah
Konsep Bait al-Hikmah

Sebagaimana telah disebutkan, penubuhan Maktabah al-Ihya’ mengambil contoh daripada penubuhan Bait al-Hikmah yang pernah dibina pada zaman Khilafah Abbasiyyah yang menjadi pencetus kepada perkembangan ilmu pengetahuan dalam tamadun Islam.

Pada zaman pemerintahan Abbasiyyah, tercetusnya perkembangan ilmu pengetahuan dalam tamadun Islam dalam segenap bidangnya. Sejak tahun 132 Hijrah, di mana pemerintahan Islam berpindah tangan kepada Bani Abbasiy dan tampok pemerintahan Islam beralih ke Baghdad, tamadun Islam dipandu ke arah pembangunan dari sudut ilmu pengetahuan secara pesat.

Perkembangan bidang ilmu pengetahuan dalam dunia Islam pada ketika itu bermula dengan semangat dan ketekunan Khalifah Abu Ja’far al-Mansur (m: 158 H) dalam mengumpul manuskrip dan sumber rujukan dalam pelbagai bidang ilmu asing seperti ilmu perubatan, ilmu sejarah dan sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut dianggap sebagai ilmu yang asing bagi dunia Islam pada ketika itu kerana dalam dunia Islam, budaya ilmu yang berkembang dalam masyarakat ilmuwan pada ketika itu lebih menjurus kepada ilmu-ilmu keagamaan bersumberkan wahyu dan ilmu-ilmu yang berkhidmat kepada teks-teks wahyu. Sumber-sumber dan bahan bacaan berkenaan ilmu-ilmu asing seperti perubatan, sejarah, falsafah dan sebagainya dikumpul di sebuah perpustakaan rasmi di kediaman khalifah dan sebahagian daripadanya diterjemah ke dalam bahasa Arab.

Perkembangan ilmu di kota Baghdad menjadikan ianya sebuah pusat kebangkitan ketamadunan (nahdah hadhariyyah) termasuklah dalam bidang perniagaan dan perusahaan. Perkembangan ilmu diteruskan oleh Khalifah Harun al-Rasyid (170-193 H) dengan menjadikan bahan bacaan yang tersimpan secara dalam kediaman khalifah sebagai bahan bacaan umum untuk para penuntut ilmu dan para ilmuwan. Bahkan, beliau menyemarakkan lagi usaha penambahan bahan-bahan bacaan dan sumber-sumber ilmu di samping menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Lalu, Khalifah Harun al-Rasyid menjadikannya sebagai sebuah tempat kajian dan sumber ilmu dan dinamakan sebagai Bait al-Hikmah.

Pada awalnya, ianya sekadar tempat sumber rujukan dan simpanan bahan bacaan, namun pada zaman al-Ma’mun, ianya menjadi tempat akademi ilmu yang agung di mana bukan sahaja mempunyai simpanan rujukan-rujukan ilmah, diwujudkan juga majlis-majlis pengajian dan penulisan ilmiah.

Menurut Dr. Khidir Ahmad ‘Atho’illah dalam bukunya Bait al-Hikmah fi ‘Asr al-‘Abbasiyyin:

“…sehinggakan, Bait al-Hikmah adalah perpustakaan awam yang terawal yang agung dalam dunia Islam. Bahkan, ianya adalah sebuah universiti Islam yang pertama  yang mana para ulama’ dan pengkaji berhimpun padanya dan para penuntut ilmu turut mengunjunginya.” [m/s: 30]

Bait al-Hikmah menjadi pusat penyimpanan sumber ilmu daripada India, Rom dan Parsi lalu sebahagian ahli ilmu menterjemahkannya ke dalam bahasa Arab dengan bantuan ilmuwan-ilmuwan asing seperti ilmuwan Kristian dan sebagainya. Antara yang membantu bidang penterjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab adalah seperti:

Gorgis bin Baghtisyu’ yang menterjemahkan buku-buku perubatan daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab.

Yohana bin Masawaiyh al-Suryani yang mentejemahkan buku-buku perubatan daripada dunia Rom ke dalam bahasa Arab

Al-Fadhl bin Nubikht dan Ibn al-Muqoffa’ yang menterjemahkan buku-buku ilmu falak daripada bahasa Parsi ke dalam bahasa Arab.

Hunain bin Ishaq yang menterjemahkan buku-buku perubatan daripada bahasa Yunani, Parsi dan Suryani ke dalam bahasa Arab.

Al-Kharawizmi yang menerbitkan buku-buku dalam bidang ilmu falak, astronomi dan matematik dan dilantik sebagai ketua di Bait al-Hikmah pada zaman al-Ma’mun.

Kita boleh ringkaskan fungsi Bait al-Hikmah pada zaman Abbasiyyah ini kepada tiga fungsi utama iaitu:

o   Pusat Sumber dan Perpustakaan

o   Pusat Penterjemahan

o   Pusat Kajian dan Pengajian (seperti Universiti)

Seiringan dengan itu juga, tertubuhnya sebuah perpustakaan awam peribadi yang lain di Baghdad, di samping kewujudan Bait al-Hikmah. Ia ditubuhkan oleh seorang individu yang cintakan ilmu iaitu Ali bin Yahya al-Munjam lalu diberi nama sebagai Khizanah al-Hikmah. Begitu juga dengan Maktabah Ishaq bin Sulaiman al-‘Abbasi yang dibangunkan oleh Ishaq bin Sulaiman dan perpustakaan yang lebih besar daripada itu iaitu Maktabah Yahya bin Khalid al-Barmaqi yang mana dikatakan, tiada kitab dalam perpustakaan-perpustakaan, melainkan ada sebuah naskhah di dalam Maktabah Yahya bin Khalid tersebut. Begitu juga Maktabah al-Waqidi, milik al-Waqidi, seorang sejarahwan yang terkenal.

Begitu juga setelah itu muncul perpustakaan besar milik pembesar dan ilmuwan Mesir iaitu al-Mubassyir bin Fatik (m: 480 H) yang menyimpan kitab-kitab dalam ilmu Matematik, Falsafah dan sebagainya. Begitu juga Maktabah yang ditubuhkan oleh Khalifah al-Nashir li Dinillah yang besar sepertimana Khalifah al-Mu’tashim billah juga menyiapkan Maktabah yang besar di kediamannya yang mengandungi pelbagai bidang ilmu.

No comments:

Post a Comment